کتاب مسئله‌ی رنج و معنای زندگی در ترانه‌های خیام

میخواهم در مورد کتابی که نوشتهام، یعنی «مسئلهٔ رنج و معنای زندگی در ترانههای خیام» و اکنون منتشر شده توضیح مختصری بدهم. این کتاب پس از کتاب «پانوشتهایی فلسفی بر ترانههای خیام» و در ادامهٔ آن نوشته شده است. در کتاب «پانوشتها» به بررسی فلسفهٔ خیامی در ترانههای خیام پرداختهام. طبیعتگرایی، جبر، مسئلهٔ شر، ندانمگرایی، خداناباوری و لذتگرایی از جمله مفاهیمی هستند که در رباعیات یا ترانههای خیام طرح شدهاند و در آن کتاب به بررسی آنها پرداختم و در مواردی نیز استدلالهایی را به کمک تمهایی که در رباعیات وجود داشت پروراندم. بهعنوان مثال «مسئلهٔ زشتی» که زیرشاخهای از مسئلهٔ شر است را با توجه به یکی از رباعیات خیام پروراندم. در کتاب «مسئلهٔ رنج و معنای زندگی در ترانههای خیام» بر موضوع رنج در رباعیات متمرکز شدم. رنج را در رباعیات میتوان از دو منظر متفاوت نگریست. از منظر نخست، رنجی که در این دنیا وجود دارد زیرمجموعهٔ «مسئلهٔ شر» قرار میگیرد.
 بنابراین، در این حالت میپرسیم که اگر خدایی همهکارتوان و همهچیزدان و خیرمطلق وجود دارد، چرا جهانی آفریده که در آن رنج بشر این چنین فراگیر است و یا چرا مانع از رنج ما نمیشود. «مسئلهٔ شر» در رباعیات خیام جایگاهی پررنگ دارد و در کتاب «پانوشتها» به صورت مفصل به آن پرداختهام. طرح چندبارهٔ مسئلهٔ شر در رباعیات در کنار دیگر مواضعی که در رباعیات طرح شده جای شکی باقی نمیگذارد که رباعیات وجود خدای متشخص و انسانوار را زیرسوال میبرد.اما در کتاب «مسئلهٔ رنج و معنای زندگی در ترانههای خیام» بر وجه دوم رنج در رباعیات متمرکز شدهام. دنیایی که در آن خدایی وجود ندارد، دنیایی است که در آن معنای کیهانی وجود ندارد و زندگی بشر از منظر کیهانی بیمعناست. زندگی در چنین دنیایی با رنجی اساسی همراه است و این وجه از رنج نیز در ترانههای خیام طرح شده و در این کتاب به این وجه از رنج، یعنی بیمعنایی زندگی در جهان بدون خدا، پرداختهام.
 
فهرست مطالب:
مقدمه
درد و رنج
جهان‌بینی و مسئلهٔ رنج
بی‌معناییِ زندگی
غفلت و عقلانیت
ماشین تجربه
تعادل و افراط در غفلت
رنج ناشی از وجودِ انسان‌ها
ایرج میرزا و خیام
ارزش‌های گوناگون خداناباوران: خیام و مارکی دو ساد
نقد خیام
کلام آخر
منابع
 
برای تهیهٔ کتاب «مسئلهٔ رنج و معنای زندگی در ترانه‌های خیام» به کانال تلگرامی فلسفه مراجعه کنید.
 
از این پس کتابهایی که در «سالک نیستی» منتشر می‌شوند به صورت پی‌دی‌اف یا آنلاین عرضه نخواهند شد و تنها به صورت کاغذی/چاپ شده قابل خریداری هستند.