کتاب ها

مسئلهٔ رنج و معنای زندگی در ترانه‌های خیام
پانوشت‌هایی فلسفی بر ترانه‌های خیام
«خدا، مرگ و معنای زندگی»
معجزهٔ خداباوری
بهترین برهان علیه خداوند
پیرامون مسئله شر
مواجهۀ روشنفکران ایرانی با دین و تصوف در بوتۀ نقد
مناظره‌هایی در باب مسئلۀ شر
خداناباوری (از مجموعه کتاب‌شناسی آکسفورد)
مناظره‌هایی در باب وجود خداوند
بررسی مسئلۀ شر در آثار ادبی
مسائل منطقی و قرینه ای شر
مسئله‌ی شر: برگزیده‌ی مقالاتی در فلسفه‌ی تحلیلی
تأملی در مفهوم خداوند
علم، دین و عقل (مجموعه مقالات)
نسبی گرایی (جلد یک)
نسبی گرایی (جلد دوم)

مجله 42

شماره 1 «رابطه علم و هنر» 
شماره 2 «فرگشت»
شماره 3 «عدالت» 
شماره 4 «آنارشیسم»
شماره 5 «آتئیسم»
شماره 6 «خداناباوری جدید»
شماره 7 «پست مدرنیسم»
شماره 8 «فمینیسم»
شماره 9 «علم و دین»
42-10
شماره 10 «دین»
شماره 11 «عرفان»