نسبی گرایی: مجموعه مقالات (جلد اول)

نسبی گرایی اخلاقی معمولا سه مدعا دارد: اخلاق تغییر میکند، ذهنی و فردی است. بنابراین برای نسبی گرا اخلاق با گذر زمان تغییر می کند. همچنین هیچ چیز خوب یا بدی وجود ندارد، افکار ما است که چیزی را خوب یا بد میکند. اخلاق فردی است؛ یعنی برای هرکس تفاوت می کند. مطلق گرایی اخلاقی بر این باور است که اصول اخلاقی تغییرناپذیر، عینی و جهانی وجود دارند. در ادامه به نقد نسبی گرایی فرهنگی که از موضع مورد اقبال نسبی گرایان اخلاقی است، می پردازیم.

دانلود کتاب «نسبی گرایی اخلاقی (جلد اول)»