نسبی گرایی: مجموعه مقالات (جلد دوم)

این کتاب مجموعه‌ای از مقالات ترجمه شده است که رویکردی انتقادی به نسبی‌گرایی دارند و به دفاع از واقع‌گرایی می‌پردازند. نویسندگان این مقالات فیلسوفان تحلیلی هستند. در این کتاب به آرا نسبی‌گرایانه توماس کوهن، پل فایرآبند، میشل فوکو، لیوتار، دریدا، ریچارد رورتی و برونو لاتور نقدهایی وارد شده است.

دانلود کتاب «نسبی گرایی (جلد دوم)»