کتاب «مسائل منطقی و قرینه ای شر» به ترجمه احمد فکری هل آباد و مقدمه زهیر باقری نوع پرست منتشر شد

کتاب «مسائل منطقی و قرینه ای شر» توسط احمد فکری هل آباد به فارسی ترجمه شده است. این دو مدخل از دانشنامۀ آنلاین فلسفه از دقیق ترین متنهایی هستند که به شرح و بررسی این دو گونه از مسئله شر پرداخته اند. این کتاب با مقدمه ای از زهیر باقری نوع پرست، طرح جلد از شیدا راسخ و ویراستاری عطیه طائب به صورت آنلاین منتشر شده است. 

لینک دانولد کتاب مسائل منطقی و قرینه ای