مسئله‌ی شر

در این نوشته می‌خواهیم به آنچه که «مسئله‌ی شر» نامیده می‌شود بپردازیم. ابتدا مسئله‌ی شر را طرح خواهم کرد. سپس به دسته‌بندی شر اخلاقی و شر طبیعی اشاره خواهم کرد و برخی از توجیه‌های متداولی (به عنوان مثال اراده‌ی آزار و ضرورت وجود شر برای خیرهای بزرگتر) که خداباوران برای شر طبیعی و اخلاقی ارائه می‌کنند، بررسی خواهند شد. سپس به رویکرد دیوید هیوم پیرامون مسئله شر اشاره خواهد شد. در ادامه به بودیسم به عنوان یک مثال از ادیانی که « شر» در آن مسئله نیست اشاره مختصری خواهد شد. در انتها به سه نوع نگرش متفاوت که می‌توان گفت به «اصالت شر» قائل‌اند اشاره خواهد شد: رویکرد شوپنهاور، مانی‌گرایی و دیدگاهی که آفریننده هستی را «نابغه‌ی شرور» برمی‌شمارد.

دانلود فایل پی دی اف «مسئله‌ی شر»