پیرامون مرگ: پانوشتی بر اپیکور

نوشته زهیر باقری نوع‌پرست

مرگ پیرامون ماست، افرادی که با آنها زندگی می‌کنیم یا مرده‌اند یا خواهند مرد. خود ما هم خواهیم مرد.  چگونه نگرشی باید به مرگ داشته باشیم؟ آیا مرگ رویدادی در زندگی است یا پایانی بر زندگی است؟ پس از مرگ، آیا حیات دیگری خواهیم داشت؟

آیا مرگ ترسناک است؟ چرا از مرگ می‌ترسیم؟ از مردن می‌ترسیم یا از مرگ؟ آیا میرا بودن بد است؟ آیا مرگ بد است؟ اگر مرگ بد نیست چرا در خودکشی یا دیگرکشی درنگ کنیم؟