درسگفتار خداناباوری: استدلال‌های فیلسوفان تحلیلی علیه وجود خداوند

در این درسگفتار استدلال‌های فیلسوفان تحلیلی علیه وجود خداوند طرح و بررسی می‌شود. 

در ۱۰ جلسه نخست این درسگفتار به استدلال‌هایی می‌پردازیم که سعی دارند نشان دهند وجود خداوند غیرممکن است. این استدلال‌ها اغلب به این شکل هستند که یکی از ویژگی‌های ذاتی خداوند (طبق تعریف) را برمی‌گزینند و نشان می‌دهند که یا این ویژگی ناممکن است و یا نامنسجم است. به عنوان مثال همه‌کارتوانی یکی از ویژگی‌های ذاتی خداوند پنداشته می‌شود. در نتیجه اگر خدا بخواهد وجود داشته باشد، باید ضرورتاً همه‌کارتوان باشد. اگر بتوان نشان داد که همه‌کارتوانی ناممکن است یا این مفهوم نامنسجم است در نتیجه نشان داده‌ایم که وجود خداوند ناممکن است.

جلسهٔ اول: همه‌کارتوانی مطلق خداوند

جلسهٔ دوم: پارادوکس سنگ و استدلال گوش‌زاده 

جلسهٔ سوم: تناقض همه‌کارتوانی خداوند و ارادهٔ آزاد بشر

جلسهٔ چهارم: عدم امکان عمل کردن و تفکر خداوند

جلسهٔ پنجم: همه‌چیزدانی مطلق خداوند

جلسهٔ ششم: كانتور، ویتگنشتاین و پارادوکس خدای دروغگو: استدلال‌هایی مبنی بر غیرممکن بودن همه‌چیزدانی