مارکس، فایده و حق

مایکل گرین

زهیر باقری نوع‌پرست

مقدمه نویسنده: در «نقد برنامه گوتا»، مارکس اصول جوامع کمونیستی و سوسیالیستی را ترسیم می‌کند. طرح مختصر او پرسش‌های بی‌شماری در رابطه با ۱) اصول جامعه سوسیالیستی ۲) نیاز برای گذار از سوسیالیسم به کمونیسم و ۳) اصول جامعه کمونیستی باقی گذاشته است. در رابطه با پرسش آخر، نویسندگان متفاوت، ارزش‌ها یا مجموعه‌ای از ارزش‌های متفاوت را به عنوان ارزش اصلی در جامعه کمونیستی مورد بررسی قرار داده‌اند. با این حال هیچ یک از این نویسنده‌ها مشخص نمی‌کنند مارکس چگونه این ارزش‌ها را از اصول اولیه در جامعه کمونیستی برمی‌گیرد. آنچه مورد نیاز است بازسازی استدلالی است که معنای اصول سوسیالیسم یا کمونیسم را روشن ‌سازد. هدف من ایجاد فهمی از این اصول است، با نشان دادن اینکه چگونه بررسی نقادانه اخلاق‌های حق‌محور و فایده‌گرا موجب پرورش دیدگاه مارکس می‌شود.

دانلود مقاله «مارکس اخلاق و حق» (PDF)