درسگفتارهای خداباوری و خداناباوری، علم و دین در فلسفه ویتگنشتاین

درسگفتارهای خداباوری و خداناباوری، علم و دین در فلسفهٔ ویتگنشتاین

 

زهیر باقری نوعپرست

 

نگرش ویتگنشتاین به خداباوری و خداناباوری و همچنین جایگاهی که او برای علم و دین در زندگی بشر قائل است با نگاههای رایج در مورد آنها تفاوتهای اساسی دارددر این جلسات به جایگاه دین، خدا و علم در فلسفهٔ ویتگنشتاین میپردازیم. این درسگفتارها به زبان انگلیسی است و زیرنویس فارسی دارندبرای دیدن هر جلسه روی لینک یوتیوب آن کلیک نُمایید.

 

جلسهٔ اول:

 در این ویدیو که نخستین ویدیو از این مجموعه است به بررسی امکان ارائهٔ تعریفی از دین میپردازم و سپس با بررسی متون برجای مانده ازویتگنشتاین به برخی از عناصر مشترک میان ادیان اشاره خواهیم کرد و آنها را بررسی خواهیم کرددر این جلسه به رساله منطقی فلسفی ودرسگفتارهایی در باب باور دینی نیز خواهم پرداخت

 

 https://www.youtube.com/watch?v=L9VQS9kolNI

 

جلسهٔ دوم:

در این جلسه به «اشاراتی در پیرامون شاخهٔ زرین فریزر» میپردازیماین ملاحظات شامل نقدهایی است که ویتگنشتاین علیه جیمز فریزر و تصوراتشدر مورد جادو، مناسک و دین طرح میکندبا بررسی این متن، تمایز میان علم و دین در فلسفهٔ ویتگنشتاین متاخر مشخصتر میشود

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DvKC39ssK4

 

جلسهٔ سوم:

در این ویدیو ابتدا به مفهوم زبان در فلسفهٔ ویتگنشتاین متقدم خواهم پرداختسپس بررسی خواهیم کرد که چرا و چگونه ویتگنشتاین مفهوم بازی زبانیرا پروراندبه بخشهایی از کتاب قهوهای و پژوهشهای فلسفی اشاره خواهیم کرد تا مفهوم بازی زبانی را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfvccIzl1pk&t=828s

 

جلسهٔ چهارم:

در این جلسه ابتدا به بررسی مفهوم گرامر در فلسفهٔ ویتگنشتاین متاخر میپردازیم. «گرامر» در بخشهای متفاوت آثار ویتگنشتاین به کار رفته و نقشمهمی در فلسفهٔ او بازی میکندنیاز است که ابتدا این مفهوم را بررسی کنیم تا بتوانیم گرامر بازی زبانی دین را دریابیماز این رو، پس از بررسیگرامر به گرامر بازی زبانی دین و مفهوم خدا در فلسفهٔ ویتگنشتاین خواهیم پرداخت

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQ12kGylR4k&t=174s 


جلسهٔ پنجم:

در این جلسه بررسی میکنیم که فیدئیسم یا ایمانگرایی به چه معناست، ایمانگرایان چه کسانی بودند، منظور نیلسن از ایمانگرایی چیست و آيا میتوانویتگنشتاین را ایمانگرا نامید؟ آیا ایمانگرایی موضعی ضدعقلانی است؟

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1kcYnXjx7Y&t=2035s

 

جلسهٔ ششم:

خداباوران معمولاً بر این باورند که خدا یک شخص است – یا موجود متشخص است – و همهکارتوان، همهچیزدان و خیر مطلق استاما ویتگنشتاین وویتگنشتاینیها (به عنوان مثال دی.زدفیلیپسچنین تصوری از خدا را ناشی از سوتفاهم میداننددر این جلسه به استدلالهایی که میتوان از فلسفهٔویتگنشتاین علیه تصور متافیزیکی از خدا ارائه کرد، میپردازیم.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xz3QBAEXFno&t=107s

 

جلسهٔ هفتم:

در کتاب «در باب یقین»، ویتگنشتاین دو بازی زبانی متفاوت را تشریح میکنددر یک بازی زبانی، برای فهم جهان مردم به هاتف، غیبگو، رمال،مرشد پیر یا کتاب مقدس خود مراجعه میکنند و در بازی زبانی دیگری مردم برای فهم جهان به علم مدرن، فیزیک، شیمی، بیولوژی مراجعه میکنندآیامیتوان از برتری یکی از این دو بازی زبانی نسبت به دیگری سخن گفت؟


https://www.youtube.com/watch?v=bwukuzMCCGA&t=52s

 

 

 

جلسهٔ هشتم:

از برخی از سخنان ویتگنشتاین چنین برداشت میشود که او ضدعلم استدر این جلسه ابتدا این سخنان را بررسی میکنیم پس از این، به بررسیعلمگرایی خواهیم پرداختدر این جلسه بر علمگرایی روششناختی (یا طبیعتگرایی روششناختیتمرکز خواهیم کرد و به تفاوتهای روششناختی میانعلوم انسانی و علوم طبیعی نیز خواهیم پرداخت و بدین منظور دیدگاه برخی از فیلسوفان – همچون راجر اسکروتن و پیتر هکر – نیز مورد بررسی قرارخواهد گرفت

  

https://www.youtube.com/watch?v=mr1gE2QDy3c&t=1860s