آتئیستی که می‌گوید خدا رحمتش کند

آیا به رغم باور نداشتن به خداوند می‌توان از اصطلاح «خدا رحمتشان کند» استفاده نمود؟ یا «انشالا»؟ یا … 

دانلود «آتئیستی که میگوید خدا رحتمش کند» (PDF)