شماره 4 مجله 42 با موضوع «آنارشیسم» منتشر شد

در این شماره مجله 42 مقالاتی با محوریت آنارشیسم می خوانیم.  در مقاله «دو نمونه از آنارشیسم معنوی:  مارتین بوبر و لئو تولستوی» نویسنده به بررسی شباهت ها و تفاو تهای آنارشیسم های  معناگرای این دو اندیشمند می پردازد. در مقاله  «آنارشیست یا دجال: در باب وحشت از آنارشی و فراخوانی به آن» نویسنده ما را به آشنایی با باکونین آنچنان که بود دعوت می کند و سعی دارد از این اندیشمند و آرا او خرافه زدایی کند. در مطلب «من انسان نیستم، دینامیت هستم: فردریش نیچه و سنت آنارشیتی» نویسنده با بررسی کتابی که در مورد آنارشیسم منتشر شده، به ربط و رابطه نیچه و آنارشیسم می پردازد. در مطلب «فیلسوف مبارزه با جرم» مصاحبه های با فیلسوفی که به جرم و جنایت می پردازد انجام شده و او به ما می گوید که چگونه می توانیم از فلسفه برای مواجه شدن با این معضلات بهره بگیریم. در آخرین مطلب این شماره نویسنده به بررسی دیدگاه یکی از آنارشیست های  مطرح تاریخ، نوام چامسکی، در مورد افسانه ها و حقایق عصر می پردازد.

 

دانلود شماره 4 مجله 42 «آنارشیسم»