شماره 5 مجله 42 با موضوع «آتئیسم» منتشر شد

از دوران روشنگری باوری رایج این بود که دیر یا زود دین از جوامع انسانی رخت برخواهد بست و حتی برنامه هایی برای یافتن جایگزین برای ادیان موجود طرح می شد. این لیست طیفی گسترده ای را شامل می شد که «هنر والا » در یک سر آن طیف و کلیسای اومانیستی آگوست کنت در سر دیگر این طیف قرارمی گیرد. در حالی که اغلب پیروان ادیان، دین خود را تنها یا بهترین راه سعادت بشرمی دانند، از دوران روشنگری به بعد نگریستن به دین به عنوان بزرگترین معضل و عامل بدبختی بشر نیز رواج یافته است، ولی باور به وجود خداوند اغلب به عنوان بخشی از این معضل در نظر گرفته نمی شد )به استثنای برخی از اندیشمندان مانند باکونین(.  با این اوصاف دین از بین نرفته و همچنان دین در جوامع بشری حضور پررنگی دارد. بنابراین، همچنان بحث بر سر عقلانیت دین، رابطه علم و دین، وجود خدا، و غیره بحث هایی مهم هستند که پرداختن به آنها ضروری است.  در این شماره مجله 42 به این موارد پرداخته ایم.

 

دانلود شماره 5 مجله 42 «آتئیسم»