شماره 2 مجله 42 با موضوع «فرگشت» منتشر شد

شماره دوم مجله 42 به مجموعه مقاله هایی در مورد فرگشت، داروین و فلسفه اختصاص یافته است. این شماره شامل شش ترجمه از مقالاتی با موضوعات فلسفه، فرگشت و داروین است. مقاله ای تحت عنوان «فرگشتِ نظریه فرگشت» به بررسی سیر نظریه فرگشت می پردازد. آیا می توانیم از تغییر پارادایم در نظریه فرگشت سخن بگوییم؟ یا تغییراتی که در این نظریه رخ داده است، خرد هستند؟ اینها پرسش هایی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند. در مقاله ای دیگر تحت عنوان «هدف، معنا و داروینیسم» از جمله مسائلی که مورد بررسی قرار می گیرد، تفاوت های داروینیسم و داوکینیسم است. در مقاله «داروین با سقراط ملاقات می  کند» موضع های متفاوتی که در رابطه با اخلاق و فرگشت اتخاذ شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. دو گروه معمولا به نقد فرگشت می پردازند، گروهی که گرایش های دینی آنها مانع از پذیرش این نظریه می شود و گروهی که دلایلی غیردینی دارند. هواداران فرگشت معمولا به تفاوت های این دو گروه توجهی نمی کنند. از جمله آثاری که در آن به فرگشت نقد شده است – و نقدی از منظر بنیادگرایی مسیحی نیست، کتاب «اشتباه داروین چه بود؟» است که در این شماره، نقد و بررسی آن را می خوانید. تفاوت های اسپنسریم و داروینیسم نیز از جمله تفاوت های مهمی هستند که باید به آن توجه کرد. در مقاله اسپنسریسم اجتماعی » به بررسی نظریات اسپنسر و تفاوت آن با فرگشت پرداخته می شود. در آخرین مقاله، تاثیر آرا داروین بر نیچه و اگزیستانسیالیسم او مورد بررسی قرار می گیرد، اگزیستانسیالیسمی که بر بیولوژی بنا نهاده شده بود.

 

دانلود شماره 2 مجله 42 «فرگشت»