کارگاه فلسفه بازی‌های زبانی علم و دین از منظر ویتگنشتاین

کارگاه فلسفۀ «بازی‌های زبانی علم و دین از منظر ویتگنشتاین» توسط زهیر باقری نوع‌پرست برگزار خواهد شد.

زمان شروع کارگاه: سه‌شنبه 30 شهریور. (روزهای یکشنبه و سه‌شنبه).