مسئله‌ی دوزخ

در مواجهه با مسئله‌ی شر، بسیاری حل آن را به بررسی ساز و کار بهشت و دوزخ در جهانی دیگر وابسته می‌دانند. ولی دوزخ خود از جمله مصادیق شر محسوب می‌شود و چنان مصداق خاص و مهمی است که از آن تحت عنوان «مسئله‌ی دوزخ» یاد می‌کنند. در این متن به طرح و بررسی «مسئله‌ی دوزخ» می‌پردازم. 

دانلود نوشته «مسئله‌ی دوزخ» (PDF)