پانوشت‌هایی بر خیام

 

گر بر فَلَکم دست بُدی چون یزدان

تصور عمده‌ی ما انسانها از خداوند، شخصی است دارای اهداف و برنامه‌ که اراده به انجام آنها می‌کند. در این راستا، دانش و توانایی… 

 

کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟

یکی از پرسش‌هایی که دیر یا زود در زندگی با آن مواجه می‌شویم، پرسش از معنای زندگی است. پرسشی که در واقع بحران است. …

 

گر آمدنم به من بدی، نامدمی

پیش از آنکه هر یک از ما «به دنیا بیاییم» کجا بوده‌ایم؟ در طرح این پرسش «به دنیا آمدن» اصطلاحی است که ما برای «زاده شدن»…

 

انگار که نیستی 

در این نوشته، بررسی‌هایی پیرامون مصرع «انگار که نیستی چو هستی خوش باش» از خیام صورت گرفته است. 

بستن منو