شماره 3 مجله 42 با موضوع «عدالت» منتشر شد

در این شماره مجله 42 به بررسی عدالت می پردازیم. در مقاله «دولت عدل افلاطونی» نویسنده به بررسی مفهوم عدالت افلاطون می پردازد و سعی دارد با کنار گذاشتن بخش​هایی از ایده افلاطون در مورد عدالت که با دوران مدرن و آزادی در تعارض است ، بخش هاییرا  که می تواند برای دوران ما قابل استفاه باشد مشخص کند. در مقاله » جان رالز و عدالت « به یکی از مهم ترین نظریه پردازان عدالت در سده بیستم، یعنی جان رالز پرداخته می شود.  زمانی که رالز در مورد اخلاق و فلسفه سیاسی می نوشت، فلسفه تحلیلی درگیر معرفت شناسی و فلسفه علم بود تا حدی که اخلاق و فلسفه سیاسی را تا حد زیادی به علوم سیاسی و روانشناسی و جامعه شناسی واگذار کرده بود. رالز باعث احیای جایگاه اخلاق و فلسفه سیاسی در فلسفه تحلیلی شد. کتاب نظریه عدالت رالز و نقدهایی که بر آن نوشته شده است بسیار زیاد است و در اینجا این فرصت فراهم می شود تا خواننده به صورت مختصر با نظریه رالز آشنا شود.  مقاله» نگاهی به زیست شناسی  و عدالت « نگاهی تاریخی و تحلیلی به نگر ش هایی دارد که برای برقراری عدالت یا نقض عدالت و در جرم شناسی به عوامل زیست شناختی انسان ها توجه می کرده  و می کنند. مقاله » زندان موثر واقع نمی شود « نیز کارآمدی زندان در برقراری عدالت و از بین بردن جرم و جنایت را  زیر سوال می برد. زندان پدیده ای مدرن است که جایگزین شیوه های مجازات دنیای کهن شده است، در دنیای کهن مجازا تهایی مانند شلاق و قطع عضو که برای عموم قابل نمایش و عبرت آموز بودند به کار گرفته می شدند.  انسان مدرن تمام راهکارهای خود را بازبینی می کند، حال به نظر می رسد که وقت آن رسیده شیوه های مجازات برای برقراری عدالت را مجددا مورد بازبینی قرار دهیم و از خود بپرسیم آیا زندان می تواند کمکی به ما بکند یا نیاز به روشهای جدیدتر و انسانی تر  داریم. در پایان، در مقاله «پرسشی در باب انتقام» موضع سیمون دوبووار در مورد انتقام و کینه خواهی و نقش آن در برقراری عدالت بررسی می شود.

دانلود شماره 3 مجله 42 «عدالت»