طرح مسئله‌ی زشتی: اگر خداوند زیبایی مطلق است، چرا زشتی وجود دارد؟

طرح مسئله‌ی زشتی زهیر باقری نوع‌پرست اگر خداوندی آفریننده‌ی این هستی باشد، باید ویژگی‌های او در این هستی متبلور باشد. از این رو، اگر کسی به وجود آفریننده‌ای باور داشته…

ادامه خواندن
بستن منو